< Back

Nierówności dochodowe w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego


Andrzej Wołoszyn
ORCID: 0000-0001-8992-7379
Agnieszka Kozera
ORCID: 0000-0002-6370-0026
Romana Głowicka-Wołoszyn
ORCID: 0000-0002-1039-3261
Joanna Stanisławska
ORCID: 0000-0002-0028-140X
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.69

Download (pdf)

Cytowanie: Wołoszyn, A., Kozera, A., Głowicka-Wołoszyn, R. i Stanisławska, J. (2016). Nierówności dochodowe w różnych typach funkcjonalnych gmin wiejskich województwa wielkopolskiego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (5), 118-129.

KODY JEL: H71, R51

Problematyka kształtowania się dochodów w podmiotach sektora samorządowego jest przedmiotem zainteresowania nie tylko naukowców, ale w szczególności praktyków. Zabezpieczenie środków finansowych w samorządach gminnych jest podstawowym zagadnieniem w realizacji zadań tych samorządów. Własny potencjał dochodowy gmin charakteryzuje się jednak dużym zróżnicowaniem, przy czym największe nierówności dochodowe występują w gminach wiejskich. Informacje na temat kształtowania się nierówności dochodowych gmin mogą być przydatne dla celów kreowania polityki redystrybucyjnej państwa. Nadmierne nierówności dochodowe gmin w zakresie dochodów własnych mogą być hamulcem dla rozwoju lokalnego i utrudniać realizację polityki spójności. Celem przeprowadzonych badań była diagnoza zmian w poziomie nierówności dochodowych gmin wiejskich w województwie wielkopolskim w przekroju ich typów funkcjonalnych. Analizowano poziom dochodów własnych oraz dochodów ogółem per capitaw gminach w latach 2005-2014. W badaniu wykorzystano współczynniki nierówności dochodowych Giniego, Theila oraz wskaźniki koncentracji.

Słowa kluczowe: nierówności dochodowe gmin, współczynniki Giniego i Theila, gminy wiejskie, typy funkcjonalne

Income inequalities across functional types of rural communes of the Wielkopolska province

Revenues of local governments are the subject that draws attention not just of science but also of economic practice. Securing funds in the communal budgeting is paramount for the proper discharge of the statutory functions of local governments. Still, own income potential is marked by great inequality among all communes and even greater among the rural ones. Excessive inequality of own revenues can be detrimental to local development and cohesion, and their monitoring may be a useful tool for the fine-tuning of the national redistributive policy. The article aimed to analyze changes in income inequality among rural communes of the Wielkopolska province across their functional types. Own revenues and total revenues per capita in 2005-2014 were examined using basic concentration measures along with Gini and Theil indices.

Key words: income inequality of communes, rural communes, functional types, Gini index, Theil index