< Back

Nierówne szanse edukacyjne ze względu na dochody mieszkańców – na przykładzie województwa mazowieckiego


Anna Wójtowicz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Joanna Borycka
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.70

Download (pdf)

Cytowanie: Wójtowicz, A. i Borycka, J. (2016). Nierówne szanse edukacyjne ze względu na dochody mieszkańców - na przykładzie województwa mazowieckiego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (5), 130-140.

KODY JEL: I24, I25, O15, R20, R28

Dochód stanowi jeden z najważniejszych mierników nierówności społecznych. Ma on duży wpływ na niemal wszystkie dziedziny życia, jednak najbardziej wpływa na kształtowanie się szans edukacyjnych. Celem pracy jest weryfikacja dochodów i szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w województwie mazowieckim, zależności między nimi, a także wskazanie kierunków, które mogłyby wpłynąć na zmniejszenie dysproporcji w poszczególnych regionach województwa mazowieckiego. Do realizacji celu użyto głównie metody statystyczne, ale także metodę opisową oraz porównawczą. Artykuł rozpoczyna się od części teoretycznej, następnie przeprowadzono analizę statystyczną, aby w końcowej części przejść do próby oceny poziomu nierówności szans edukacyjnych w województwie mazowieckiem, a także wskazania sposobów, które mogłyby przyczynić się do zmniejszenia tychże nierówności. Artykuł poprzedzono wprowadzeniem i zakończono sformułowaniem wniosków. Należy szukać takich rozwiązań, które będą zmierzać do wyrównania szans edukacyjnych pomiędzy mieszkańcami Warszawy, a mieszkańcami pozostałej części województwa, gdyż dysproporcje te są wciąż wysokie.

Słowa kluczowe: dochód, nierówności, szanse edukacyjne, województwo mazowieckie

Unequal educational opportunities because of the income of residents - for example Mazowieckie

Income is one of the most important measures of social inequality. It is a big influence on almost all aspects of life, but the most influence on the development of educational opportunities. The aim of the work is to verify the income and educational opportunities for children and young people in Mazowieckie, relations between them and an indication of trends that could lead to a reduction of these disparities in the various districts of the regions of Mazowieckie. To achieve the objective used mainly statistical method, but also the methods of descriptive and comparative. Article begins with a theoretical part, followed by statistical analysis to in the final part of the move to try to assess the level of inequality of educational opportunities in the region Mazowieckie, and identify ways that could help to reduce these inequalities. Article preceded by an introduction and completed the formulation of conclusions. You should look for solutions that will be aimed at leveling the playing field between the inhabitants of Warsaw, and the inhabitants of the rest of the province, because the imbalances are still very high.

Key words: income, inequalities, educational opportunities, Mazowieckie