< Back

Ochrona wizerunku firmy w sytuacji kryzysowej..


Janusz Śnihur
ORCID 0000-0003-0947-7983
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.73

Download (pdf)

Cytowanie: Śnihur, J. (2016). Ochrona wizerunku firmy w sytuacji kryzysowej. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (5), 173-183.

KODY JEL: M21, M31

Tworzenie wizerunku to informowanie otoczenia o działalności m.in. poprzez dostarczanie różnym uczestnikom otoczenia firmy informacji wskazujących na wartości wyznawane przez firmę, potwierdzone wysoką, jakością produktów i świadczonych usług, poziomem innowacji, zapewniających klientom stałe korzyści. Jednakże wyobrażenie to nie musi pokrywać się z rzeczywistością, może być również jedynie subiektywnym obrazem przedsiębiorstwa lub jego oferty. Niewłaściwa czy niepełna informacja może kształtować błędny obraz organizacji, co może doprowadzić do sytuacji kryzysowej. Sytuacja kryzysowa w sposób oczywisty wpływa negatywnie na obraz firmy/organizacji. Jak temu zapobiec i jak postępować w kryzysie? Niniejszy artykuł jest próbą odpowiedzi na to pytanie.

Słowa kluczowe: wizerunek, reputacja, sytuacja kryzysowa, zagrożenia

Protecting the image of the company in crisis

Creating the image of this information environment for business including by providing various participants in the company's environment information indicating the values of the company, confirmed a high, quality products and services, the level of innovation, providing customers with fixed benefits. However, this idea does not necessarily coincide with reality, may be only a subjective image of the company or its offer. Incorrect or incomplete information may shape the erroneous image of the organization which could lead to a crisis. The crisis obviously affects negatively on the image of the company / organization. How to prevent it and how to deal with the crisis? This article is an attempt to answer this question.

Key words: image, reputation, crisis situation, threats