< Back

Klastry jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce w czasie kryzysu gospodarczego


Maria Stocka-Bigaj
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
w Szczecinie

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.74

Download (pdf)

Cytowanie: Stocka-Bigaj, M. (2016). Klastry jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw w Polsce w czasie kryzysu gospodarczego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (5), 184-194.

KODY JEL: G01, M21

Przedmiotem niniejszego artykułu jest prezentacja klastrów jako najlepszej formy współpracy szczególnie w okresie kryzysu. Spowolnienie ekonomiczne zwiększa poziom konkurencyjności oraz wymusza na podmiotach gospodarczych tworzenie innowacji. W artykule przedstawiono koncepcję klastrów w świetle współczesnych nurtów ekonomii. Następnie omówiono kluczowe czynniki sukcesu klastra, pokazano korzyści, jakie niosą za sobą klastry i zawarto wnioski końcowe.

Słowa kluczowe: klaster, konkurencyjność, kryzys gospodarczy, innowacje, czynniki sukcesu klastra

Clusters as a factor of enterprise competition in Poland in the times of economic crisis

The subject of this article is a presentation of clusters as the best form of cooperation, especially in the period of crisis. Economic slowdown increases the level of competition and forces creation of innovation in companies. This article presents the idea of clusters in the light of current economic trends. Also, there are key success factors of clusters discussed, there are the advantages of clusters shown and at the end there is a conclusion.

Key words: cluster, competition, economic crisis, innovation, success factors of a cluster