< Back

Problem prywatnych oszczędności długoterminowych w polskim systemie emerytalnym


Ilona Skibińska-Fabrowska
Narodowy Bank Polski
Oddział Okręgowy w Lublinie
ORCID: 0000-0002-4464-0021

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.61

Download (pdf)

Cytowanie: Skibińska-Fabrowska, I. (2016). Problem prywatnych oszczędności długoterminowych w polskim systemie emerytalnym. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (5), 16-30.

KODY JEL: D14, J26, J32

Zmiany demograficzne oraz kondycja finansów publicznych wymagają przeprowadzenia zmian w systemie emerytalnym. Dotychczas funkcjonujący system oparty przede wszystkim na emeryturach wypłacanych z części obowiązkowej nie jest w stanie zagwarantować wysokiej stopy zastąpienia. W tym celu konieczne jest zbudowanie odpowiednio dużego zasobu oszczędności indywidualnych. Dotychczas funkcjonujące w ramach III filara produkty finansowe ze względu na ich konstrukcję i niewielkie zachęty fiskalne nie spełniły zakładanej roli. Konieczne jest więc podjęcie działań mających na celu przełamanie ograniczeń i barier we wzroście oszczędności długoterminowych. Zadania w tym zakresie powinny zostać niezwłocznie podjęte.

Słowa kluczowe: oszczędności, system emerytalny, stopa zastąpienia, emerytury

The problem of private long-term savings in the Polish pension scheme

Demographic changes and the condition of the public finance require conducting changes in the pension scheme. So far, the functioning system based above all on paid retirement pensions from the compulsory part is not able to guarantee of high replacing rate. For that purpose, proper building the large store of individual savings is necessary. So far financial products functioning in frames of the III pillar because their structure and little fiscal incentives didn't fulfil the assumed role. Consequently, some actions should be taken that aim at breaking restrictions and barriers in the rise in long-term savings is necessary. Tasks in this respect should be taken immediately.

Key words: savings, pensions, pension scheme, replacement rate