< Back

Płeć i miejsce zamieszkania jako determinanty sytuacji na rynku pracy


Baha Kalinowska-Sufinowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
ORCID: 0000-0001-5651-5159

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.62

Download (pdf)

Cytowanie: Kalinowska-Sufinowicz, B. (2016). Płeć i miejsce zamieszkania jako determinanty sytuacji na rynku pracy. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (5), 31-42.

KODY JEL: J11, J21, J70

Celem artykułu jest zbadanie zróżnicowania sytuacji kobiet i mężczyzn na rynku pracy w zależności od miejsca zamieszkania w Polsce w latach 2003-2016. Płaszczyznami analizy są aktywność zawodowa, zatrudnienie i bezrobocie, a do oceny sytuacji wykorzystano takie mierniki, jak: współczynnik aktywności zawodowej, wskaźnik zatrudnienia i stopa bezrobocia. Struktura opracowania jest następująca. Każda z trzech kolejnych części zawiera rozważania na temat sytuacji kobiet i mężczyzn według miejsca zamieszkania w aspekcie kolejno: aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia, a także nierówności płci występujących w tych przekrojach. Do oceny zakresu nierówności płci wykorzystano wskaźniki nierówności płci w sferze aktywności zawodowej, zatrudnienia i bezrobocia. Na zakończenie zaprezentowano wnioski.

Słowa kluczowe: nierówności płci, płeć, miejsce zamieszkania, kobiety, mężczyźni, miasto, wieś.

Gender and Place of Residence as Determinants of the Situation on the Labour Market

The goal of the article is to explore the differentiation of the situation of women and men on the labour market depending on the place of residence in Poland in the years 2003-2016. The ground of the analysis are such measures of labour market as: economic activity, employment and unemployment rates. The structure is as follows. Each of the three following parts contains a reflection on the situation of women and men according to the place of residence in the facet of: economic activity, employment and unemployment, as well as gender inequality in these areas. To evaluate the scope of gender inequality the indicators were used in the sphere of economic activity, employment and unemployment. At the end conclusion was presented.

Key words: gender inequalities, sex, place of residence, women, men, urban areas, rural areas.