< Back

Kapitał zdrowia jako czynnik wzrostu społeczno-gospodarczego – sytuacja Polski w kontekście epidemii chorób przewlekłych


Agnieszka Jakubowska
Politechnika Koszalińska
ORCID: 0000-0002-3610-8713

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.63

Download (pdf)

Cytowanie: Jakubowska, A. (2016). Kapitał zdrowia jako czynnik wzrostu społeczno-gospodarczego – sytuacja Polski w kontekście epidemii chorób przewlekłych. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (5), 42-53.

KODY JEL: 14, I15, J24

Zasadniczym celem artykułu jest ukazanie choroby jako czynnika ograniczającego potencjał kapitału ludzkiego w gospodarce. W badaniach wykorzystano wskaźnik przedwczesnej umieralności oraz niepełnosprawności wywołanej chorobami przewlekłymi w grupie osób w wieku 15-69 lat. Dokonano oceny natężenia badanego zjawiska w Polsce na tle wartości obserwowanych wśród krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz podjęto próbę określania jego specyfiki w odniesieniu tzw. „starej” i „nowej” Unii. W badaniu wykorzystano dane pochodzące z baz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a uzyskane informacje odnoszą się w zasadniczej mierze do lat 2000-2012. Część empiryczną pracy poprzedzono przeglądem głównych koncepcji teoretycznych opisujących źródła oddziaływania zasobu zdrowia na gospodarkę.

Słowa kluczowe: kapitał zdrowia, kapitał ludzki, wzrost gospodarczy, utracona produktywność, choroby przewlekłe

Employee anomy – a pathological phenomenon in a work situation

The main aim of this article is to show the disease as a factor limiting the potential of human capital in the economy. The study used indicator of lost years of healthy life due to premature mortality and disability caused by chronic diseases in the age group 15-69 years. The results of the research have provided an assessment of the intensity of the examined phenomenon in Poland against EU member states. Attempted to determine the specifics of this phenomenon in respect of the "old" and "new" EU. The study used data from the databases of the World Health Organization (WHO). The data refer to the period 2000-2012. The empirical part has been preceded by a review of theoretical concepts to describe the mechanisms of interactions between the level of economic growth of the national economies and the health of society.

Key words: health capital of as a factor of socio-economic growth - a Polish perspective in the context of an epidemic of chronic diseases