< Back

Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury gmin województwa świętokrzyskiego


Paweł Dziekański
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ORCID: 0000-0003-4065-0043

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2016.67

Download (pdf)

Cytowanie: Dziekański, P. (2016). Przestrzenne zróżnicowanie infrastruktury gmin województwa świętokrzyskiego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 3 (5), 89-97.

KODY JEL: H61, H71, H72, H83, J58, O18

Samorząd jest pracodawcą, zleceniodawcą, klientem i inwestorem. Jego działania mają bezpośredni lub pośredni wpływ na rozwój lokalnej gospodarki, na procesy w niej zachodzące, na jakość i poziom infrastruktury. Celem artykułu jest zdefiniowanie i opisanie wskaźnika syntetycznego służącego określeniu poziomu infrastruktury gmin w województwie świętokrzyskim na podstawie wybranych cech. Interes gminy, w aspekcie sieciowości powiązań, stanowi wypadkową efektów działalności mieszkańców, przedsiębiorstw oraz pozostałych aktorów sceny lokalnej. Infrastruktura ma bardzo duże znaczenie dla procesów zachodzących w lokalnej gospodarce. Stanowi pewnego rodzaju propozycję inwestycyjną oraz ofertę warunków koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej, jest warunkiem istnienia, a także może wpływać na wzrost konkurencyjności. Ocena infrastruktury samorządu jest zadaniem trudnym, wymaga uwzględnienia wielu różnych zmiennych w możliwie pełny sposób charakteryzujących zjawisko w warunkach sieciowości powiązań.

Słowa kluczowe: miara syntetyczna, infrastruktura, gmina, konkurencyjność infrastrukturalna

Spatial differentiation of the infrastructure of municipalities of the Świętokrzyskie Voivodeship

Local government is the employer, client, customer and investor. His actions have a direct or indirect impact on the local economy, on the processes taking place in it, the quality and level of infrastructure. The aim of this article is to define and describe the synthetic indicator for determining the level of infrastructure in municipalities Świętokrzyskie based on selected characteristics. The interests of the community, in terms of networks, is the result of the effects of the activities residents, businesses and other local actors. Infrastructure is very important for the processes taking place in the local economy. It is a kind of investment proposal and offer the necessary conditions for doing business, it is condition for the existence and can also affect the growth of competitiveness. Assessment of local infrastructure is a difficult task, requires considering many different variables as fully as possible characterizing the phenomenon in terms of networks.

Key words: synthetic inicator, infrastructure, the municipality, the competitiveness of infrastructure