< Back

Społeczne skutki kryzysu kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych

Social impact of the crisis of foreign currency-related mortgage loans

Artur Bartoszewicz
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.75

Download (pdf)

Cytowanie: Bartoszewicz, A. (2017). Społeczne skutki kryzysu kredytów hipotecznych odnoszących się do walut obcych. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4(6), 5-15.

KODY JEL: D10, D12, D14, D90, D91, E20, E21

Kredyty indeksowane oraz denominowane do walut obcych (odnoszące się do walut obcych) były udzielane w Polsce osobom nie osiągającym dochodów w walucie obcej, w okresie od 2000 do 2013 roku. Charakterystyczną cechą tych kredytów było to, że najczęściej były udzielane w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. W przywołanym okresie kredyty mieszkaniowe były najszybciej rosnącą pozycją w aktywach banków. Jedynie w okresie od grudnia 2002 roku do końca 2012 roku udział kredytów mieszkaniowych w aktywach banków wzrósł ponad pięć razy, a w należnościach od sektora niefinansowego zwiększył się czterokrotnie. W latach 2005-2010 kredyty mieszkaniowe zdominowały strukturę bilansu sektora bankowego. Znaczna zmiana kursów walutowych (m.in. CHF, EUR, USD i JPY) w odniesieniu do złotego (znaczne osłabienie PLN) wpłynęła bezpośrednio na wartość bieżącą kosztów obsługi zobowiązania, jak też wycenę łącznego zobowiązania kredytu hipotecznego odnoszącego się do walut obcych – wartości kredytu i jego kosztów wyliczonych w PLN.

Słowa kluczowe: koszty społeczne, kredyt hipoteczny, kredyt indeksowany, kredyt denominowany, kredyt walutowy

The social impact of the mortgage crisis in relation to foreign currencies

Loans indexed and denominated in foreign currencies (relating to foreign currencies) were granted in Poland to those not receiving income in a foreign currency, in the period from 2000 to 2013. A characteristic feature of these loans is that they were usually granted in the countries of Central Eastern Europe. In this period, loans were the fastest growing item in the banks' assets. In the period from December 2002 to the end of 2012, the share of housing loans in banks' assets increased more than five times, and receivables from the non-financial sector increased fourfold. In 2005-2010, loans dominated the structure of the balance sheet of the banking sector. A significant change in foreign exchange rates (e.g. CHF, EUR, USD and JPY) in relation to the zloty (a significantly depreciated PLN) contributed directly to the current value of the costs of operating liabilities, as well as the valuation of total mortgage obligations relating to foreign exchange, the value of credit and its costs calculated in PLN.

Key words: social costs, mortgage loan, indexed denominated loan, the loan rate