< Back

Wyzwania i perspektywy demograficzne państw europejskich


Radosław Murkowski
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.85

Download (pdf)

Cytowanie: Murkowski, R. (2017). Wyzwania i perspektywy demograficzne państw europejskich. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4(6), 112-123.

KODY JEL: J11, J14

Celem artykułu jest wskazanie na wybrane procesy demograficzne, których konsekwencje mają i będą mieć w przyszłości zasadniczy wpływ na funkcjonowanie państw europejskich. Znaczenie poszczególnych krajów związane jest bezpośrednio z ich potencjałem demograficznym, którego wielkość ulega gwałtownym zmianom w ostatnich latach. Prawidłowa diagnoza występujących problemów demograficznych wymaga zastosowania właściwych narzędzi poznawczych służących do ich opisu. Do wyjaśnienia zachodzących współcześnie procesów demograficznych autor zastosował nie tylko klasycznie stosowane narzędzia demograficzne, ale wykorzystał również inne rzadziej wykorzystywane metody m.in. metody demografii potencjalnej. Porównując poszczególne państwa europejskie uwypuklono różnice w zakresie ich potencjalnych zdolności do reprodukcji, wielkości obciążenia demograficznego czy zaawansowania procesów starzenia się populacji. Zaproponowano również miarę, która może stanowić punkt odniesienia przy wyznaczaniu ustawowego wieku przejścia na emeryturę. Aktualne prognozy demograficzne wskazują na niekorzystne perspektywy rozwoju demograficznego dla wielu państw europejskich oraz dla całego kontynentu.

Słowa kluczowe: demografia potencjalna, starzenie się populacji, wiek emerytalny, prognozy demograficzne

Challenges and demographic prospects of European countries

The aim of the article is to indicate selected demographic processes, their consequences and how they will have a major future impact on the functioning of the European countries. The importance of individual countries is directly connected to their demographic potential, the size of which has been changing rapidly in recent years. A proper diagnosis of the existing demographic problems requires the use of appropriate cognitive tools for their description. To explain the ongoing contemporary demographic processes the author applied not only conventionally used demographic tools, but also used other less frequently used approaches among other methods of potential demography. Comparing different European countries highlights the differences in terms of their potential ability to reproduce, the size of the demographic burden or advanced aging populations. The author proposed a measure which may be a reference point in determining the statutory retirement age. Current demographic projections indicate that adverse demographic prospects for many European countries and for the whole continent.

Key words: potential demography, population aging, pension age, demographic forecast