< Back

Bezrobocie długotrwałe osób starszych w województwie lubuskim


Anna Niewiadomska
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.86

Download (pdf)

Cytowanie: Bezrobocie długotrwałe osób starszych w województwie lubuskim. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4(6), 124-134.

KODY JEL: J6, J14, J16

Bezrobocie długotrwałe jest uznawane za jeden z najpoważniejszych problemów na współczesnym rynku pracy. Ekonomiści widzą w nim źródło poważnej deprecjacji zasobów ludzkich na rynku pracy oraz pauperyzacji dotkniętych nim rodzin. Zmiana struktury wieku zasobów pracy i prognozowany dla Polski proces ich zmniejszania się, zaowocowały zwiększonym zainteresowaniem aktywnością zawodową osób starszych. Analiza danych z ostatnich lat wskazuje na rosnący poziom zaangażowania zawodowego tej grupy, równocześnie jednak potwierdza, że osoby starsze często doświadczają bezrobocia długotrwałego. Celem artykułu jest określenie skali i struktury bezrobocia długotrwałego osób starszych na lubuskim rynku pracy oraz identyfikacja czynników zwiększających ryzyko tego rodzaju bezrobocia. Analizie poddano również rozwiązania ukierunkowane na wsparcie zatrudnienia tej grupy społecznej.

Słowa kluczowe: rynek pracy, osoby starsze, aktywność zawodowa, bezrobocie

The Long-term Unemployment of Older People in The Lubuskie Province

Long-term unemployment is considered one of the most serious problems of the contemporary labor market. Economists see it as a source of serious depreciation of human resources in the labor market and the pauperization of the affected families. Changing the age structure of labor resources and the projected reduction of their size in Poland, have resulted in increased interest in working activity of older people. The analysis of data from recent years points to an increasing level of professional involvement of this group, but also reveals that older people are more likely to experience long-term unemployment. The article aims to describe the size and structure of long-term unemployment of older people in Lubuskie labor market and identify the factors determining the risk of this type of unemployment. Also analyzed are solutions directed at supporting the employment of this social group.

Key words: labor market, the elderly, professional activity, unemployment