< Back

Strategiczne wyzwania Polski w pokryzysowych uwarunkowaniach rozwoju


Andrzej Prusek
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.88

Download (pdf)

Cytowanie: Prusek, A. (2017). Strategiczne wyzwania Polski w pokryzysowych uwarunkowaniach rozwoju. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4(6), 144-151.

KODY JEL: O38, O40

W artykule przedstawione zostały strategiczne wyzwania rozwojowe Polski ukształtowane w okresie transformacji systemowej i w okresie pokryzysowym, które blokują dalszy jej rozwój społeczno-ekonomiczny. Tylko sprostanie tym wyzwaniom stwarza Polsce szanse na przezwyciężenie pułapki średniego rozwoju (dochodu), która blokuje dalszy zrównoważony rozwój kraju. Szanse te wygenerować może wdrożenie nowych kierunków rozwoju tj.: reindustrializacji, proinnowacyjnych zmian strukturalnych w gospodarce, udomowienia banków, stworzenie narodowych innowacyjnych i konkurencyjnych specjalizacji gospodarczych, wykreowanie polskich prywatnych championów, konkurencyjnych w skali europejskiej i światowej oraz wzmocnienie aktywności polskiego sektora prywatnego w inwestycjach rozwojowych.

Słowa kluczowe: strategiczne wyzwania rozwojowe, pułapka średniego rozwoju, nowe kierunki rozwoju Polski

Modern Aim of a Business Activity – essence and measurement

The paper addresses Poland’s strategic development challenges formed in the transition and in the post-crisis period, which block further socio-economic development. Only by meeting these challenges, it will be possible to overcome the medium development trap, which blocks Poland’s further sustainable development. These possibilities can be generated by the implementation of strategies and development programs: re-industrialization, pro-innovative structural changes in the economy, domestication of banks, creation of national innovative and competitive economic specializations, creation of Polish private champions that are competitive on the European and the global scale as well as by the engagement of the Polish private sector in development investments.

Key words: strategic development challenges, medium development trap, new directions of development in Poland