< Back

Problem osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce


Lech Sawicki
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.89

Download (pdf)

Cytowanie: Sawicki, L. (2017). Problem osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4(6), 152-160.

KODY JEL: E2, E23, R11

Obecna sytuacja osób niepełnosprawnych nadal jest niepokojąca. Zarówno w życiu codziennym, jak i zawodowym. Wciąż występuje wiele czynników, które zmniejszają szanse na ich rozwój i spełnienie zawodowe. Niestety starania poczynione, aby zwalczyć bariery w życiu zawodowym takich osób są niewystarczające. Stąd, widoczny jest też podział na pełnosprawnych i niepełnosprawnych pracowników na rynku pracy. Pogorszenie obecnej sytuacji może mieć również niekorzystny wpływ na gospodarkę narodową. Dlatego też celem niniejszego artykułu jest próba identyfikacji czynników mających wpływ na współczesny rynek pracy w Polsce oraz analiza i ocena sytuacji niepełnosprawnych w badanym aspekcie. Ponadto postawiono pytanie czy obecna sytuacja niepełnosprawnych na rynku pracy ulega poprawie? Założony cel badawczy realizowano z wykorzystaniem metod studiów literatury przedmiotu, dedukcji, opisu oraz prostych techniki statystycznych i wizualizacji. Artykuł poprzedzono wprowadzeniem i zakończono sformułowaniem propozycji rozwiązań dla obecnej polityki społeczno-ekonomicznej państwa.

Słowa kluczowe: rynek pracy, osoby niepełnosprawne, bezrobocie, aktywność ekonomiczna

The problem of people with disabilities in the labor market in Poland

The current situation of people with disabilities is still worrying. Both in everyday life and work. Still, there are many factors that reduce the chances of their development and professional fulfillment. Unfortunately, the efforts made to overcome the barriers in working life, such people are inadequate. Hence, it is also visible division between able-bodied and disabled workers in the labor market. The deterioration of the current situation may also have an adverse impact on the national economy. Therefore, the objective of this article is to attempt to identify the factors affecting the contemporary labor market in Poland and the analysis and evaluation of the situation of people with disabilities in the studied aspect. Moreover, it posed the question whether the current situation of people with disabilities in the labor market is improving. The assumed purpose of the research was carried out using the methods of studying literature, deduction, description and simple statistical techniques and visualization. The article is preceded by an introduction and completed with the formulation of proposals for solutions to the current socio-economic policy of the state.

Key words: labor market, people with disabilities, unemployment, economic activity