< Back

Rola banku centralnego w gospodarce – obraz po kryzysie


Ilona Skibińska-Fabrowska
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.90

Download (pdf)

Cytowanie: Skibińska-Fabrowska, I. (2017). Rola banku centralnego w gospodarce – obraz po kryzysie. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4(6), 161-166.

KODY JEL: E58

Problem aktywności banku centralnego i jego wpływu na gospodarkę od dawna nurtuje teoretyków i praktyków ekonomii. Znaczenie polityki pieniężnej dla sfery realnej było przedmiotem analiz wielu nurtów myśli ekonomicznej. Konsensus wypracowany w tym zakresie zaowocował nową syntezą neoklasyczną mającą praktyczny wyraz w strategii bezpośredniego celu inflacyjnego. Kryzys finansowy, który wybuchł w 2008 roku sprawił, że banki centralne w sposób niezwykle aktywny podjęły działania wykraczające poza tradycyjne rozumienie ich roli. Skutki kryzysowej polityki pieniężnej widoczne są nie tylko w gospodarce ale także skłaniają do zastanowienia nad przeformułowaniem roli polityki pieniężnej w obrębie polityki gospodarczej. W artykule obok przeglądu różnych poglądów dotyczących znaczenia polityki pieniężnej dla gospodarki opisane zostały działania podejmowane przez banki centralne w reakcji na kryzys wraz z ich obserwowanymi skutkami. Na tym tle zostanie podjęta próba wskazania możliwego nowego usytuowania polityki pieniężnej w strukturze polityki gospodarczej państwa

Słowa kluczowe: bank centralny, polityka pieniężna, kryzys finansowy

The Role of Central Bank – Situation After Crisis

The problems of the activity of the central bank and impact monetary policy on the economy are interesting for theoreticians and practitioners of economics. The significance of the monetary policy for the real sphere was an object of analyses in many areas of economic. The developed agreement in this respect resulted in the new synthesis neoclassical having a practical expression of the purpose direct in the inflation targeting. The financial crisis which burst in 2008 caused that central banks, in the unusually active way, took action going beyond the traditional understanding their role. Effects of the unconventional monetary policy are visible not only in the economy but also in changing thinking of the role of the monetary. In the article the inspection of the different views concerning the significance of the monetary politics for the economy action taken by central banks in the reaction to the crisis was described along with their observed effects. Taking this into account, the attempt to explain the new place of monetary policy in structure of economic policy was made.

Key words: Central Bank, Monetary Policy, Financial Crisis