< Back

Sytuacja materialna a dobrostan osób w wieku 60+ i według ujęcia regionalnego


Ewa Sobolewska-Poniedziałek
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.92

Download (pdf)

Cytowanie: Sobolewska-Poniedziałek, E. (2017). Sytuacja materialna a dobrostan osób w wieku 60+ i według ujęcia regionalnego. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4(6), 173-183.

KODY JEL: I30, J14, J6

Ze względu na zachodzące przemiany demograficzne w kierunku starzejących się społeczeństw sytuacja osób starszych nabiera szczególnego znaczenia. Gospodarcze i społeczne konsekwencje prognozowanych przeobrażeń zmuszają do refleksji nad ekonomicznymi przesłankami życia tych osób. Można bowiem postawić tezę, że większe zadowolenie z życia przekłada się na większą aktywność zawodową tej grupy. To z kolei z punktu widzenia gospodarki ma niebagatelne znaczenie. W niniejszym artykule zadowolenie z życia analizowane będzie w odniesieniu do aspektów finansowych wpływających na dobrostan Polaków. Analiza dotyczyć będzie sytuacji osób w wieku 60+ oraz będzie uwzględniała przekrój regionalny, a oparta będzie o dane pochodzące z Diagnozy Społecznej, GUS i ZUS.

Słowa kluczowe: osoby starsze, aktywność zawodowa, dobrostan, starzenie się, poziom życia

Financial situation and the welfare of people aged 60+ and in cross – regional specificity

Due to the ongoing demographic changes towards an aging population, the situation of the elderly gains particular significance. The economic and social consequences of the projected transformations, forced to reflect on the economic rationale of life of these people. It can be assumed that greater life satisfaction turns into greater economic activity in the society. This, in turn, from the point of view of the economy is of great importance. In this paper, life satisfaction will be analyzed in relation to financial aspects affecting the welfare of people aged 60+. The analysis will focus on the aspect concerning the situation of people aged 60+ in Poland and will be based on data from the Social Diagnosis, the Central Statistical Office and Social Insurance Institution.

Key words: elderly, professional activity, welfare, aging, quality of life