< Back

Innowacyjne produkty turystyczne na obszarze metropolitalnym Krakowa – próba charakterystyki


Monika Wojcieszak
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.93

Download (pdf)

Cytowanie: Wojcieszak, M. (2017). Innowacyjne produkty turystyczne na obszarze metropolitalnym Krakowa – próba charakterystyki. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4(6), 184-197.

KODY JEL: A10

Celem artykuł jest zaprezentowanie wybranych innowacyjnych produktów turystycznych zlokalizowanych na obszarze metropolitalnym Krakowa. W artykule wyjaśniono istotę pojęcia innowacyjności, produktu innowacyjnego oraz scharakteryzowano krakowski obszar metropolitalny. Artykuł przygotowano wykorzystując metodę desk research. W opracowaniu wykorzystano wybrane pozycje literatury w zakresie: turystyki, obszarów metropolitalnych, produktów turystycznych. Wykorzystano także dokumenty strategiczne dotyczące krakowskiego obszaru metropolitalnego, dane statystyki krajowej oraz regionalnej. W części końcowej opracowania scharakteryzowano wybrane produkty turystyczne, z których skorzystać mogą mieszkańcy (turyści) obszaru metropolitalnego Krakowa.

Słowa kluczowe: turystyka wiejska, agroturystyka, innowacyjność, produkty turystyczne, obszar metropolitalny

Innovative Tourist Products in the Metropolitan Area of Krakow – an Attempt of Characterisation

The aim of the article is to present selected innovative tourist products located in the metropolitan area of Cracow. The article also presents the essence of the concepts of innovativeness and innovative product and it characterizes the metropolitan area of Cracow. The article is based on the desk research method and selected publications on tourism, metropolitan areas and tourist products. It makes references to strategic documents concerning the metropolitan area of Krakow and includes national and regional statistics. The final part of the article presents selected tourist products which can be used by the inhabitants (tourists) of the metropolitan area of Cracow.

Key words: rural tourism, agritourism, innovativeness, tourist products, metropolitan area