< Back

Nowy Jedwabny Szlak jako instrument chińskiej ekspansji we współczesnej gospodarce światowej


Michał Zaremba
Uniwersytet Łódzki

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.94

Download (pdf)

Cytowanie: Zaremba, M. (2017). Nowy Jedwabny Szlak jako instrument chińskiej ekspansji we współczesnej gospodarce światowej. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4(6), 198-206.

KODY JEL: F02, F53, F55

Budowa Nowego Szlaku Jedwabnego przez Chiny, nawiązującego do antycznego szlaku handlowego staje się jednym z najciekawszych zjawisk zachodzących we współczesnym świecie i może stanowić jedno z największych wydarzeń w XXI wieku, trwale zmieniając światową gospodarkę i politykę. Celem artykułu jest analiza koncepcji Nowego Szlaku Jedwabnego pod względem jego znaczenia dla międzynarodowych stosunków ekonomicznych i politycznych oraz potencjalnych zmian, które może spowodować w gospodarce światowej. W celu realizacji tematu zakłada się przeprowadzenie analizy literaturowej oraz zbadanie wpływu budowy Nowego Szlaku Jedwabnego na podstawie dostępnych oraz prognoz. Artykuł składa się z trzech części, które kolejno będą poświęcone analizie roli Chin we współczesnym świecie, koncepcji Nowego Szlaku Jedwabnego oraz jego wpływowi na funkcjonowanie gospodarki światowej.

Słowa kluczowe: Nowy Jedwabny Szlak, Chiny, ekonomia międzynarodowa, geopolityka, geoekonomia

New Silk Road. The economic importance of Chinese expansion in the modern global economy

Building the New Silk Road by China is becoming one of the most interesting phenomena in the contemporary world. Its construction, referring to the ancient trade route, may be one of the biggest events in XXI century, permanently has changed the world economy and politics. This article aims at analyzing the concept of the New Silk Road in terms of its importance for international economic and political relations and the potential changes that could result in the world economy. To understand the subject, the author is to analyze literature and to examine the impact of the construction of the New Silk Road on available forecasts. The article consists of three parts, which in turn will be devoted to the analysis of China's role in the modern world, the concept of the New Silk Road and its influence on the functioning of the global economy.

Key words: New Silk Road, China, international economics, geopolitics, geoeconomics