< Back

Russian government activities during social and economic space formation of the Russian retail


Vladimir Davydenko
Gulnara Romashkina
Tyumen State University
Ruzilia Nasyrova
Tyumen Petroleum Research Centre

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.77

Download (pdf)

Cytowanie: Aleksandrovich Davydenko, V., Fatykhovna Romashkina, G. i Maratovna Nasyrova, R. (2017). Russian government activities during social and economic space formation of the Russian retail. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4(6), 26-35.

KODY JEL: J11, J21, J70

Działania rządu podczas tworzenia przestrzeni społecznej i ekonomicznej dla rosyjskiego handlu detalicznego

Głównym powodem kontynuowania dyskusji o różnie ukierunkowanych działaniach rządu podczas tworzenia zupełnie sprzecznych społecznych i gospodarczych rosyjskich przestrzeni detalicznych jest to, że dynamika obrotów handlu detalicznego i płatnych usług dla ludności od końca 2014 roku zaczęła szybko spadać. W artykule przedstawiono wyniki oryginalnych badań relacji między rządem, biznesem i handlem detalicznym, w kontekście głównych zmian społecznych zachodzących w rosyjskiej gospodarce i polityce. Rząd jest reprezentowany jako specjalna organizacja władzy politycznej, która dysponuje szczególną mocą przymusu, i wyraża wolę oraz interesy grupy rządzącej. Należy zauważyć, że zarówno władza wykonawcza, jak i ustawodawcza są ważne w analizach rynku detalicznego. Artykuł porusza problem rzeczywistego wpływu projektów biznesowych w odniesieniu do poprawek przyjętych do federalnej ustawy nr 381-FZ ”O podstawach regulacji handlu w Federacji Rosyjskiej”. Wykorzystano do tego dane statystyczne i eksperckie. W artykule, używając terminologii R. Mertona i P. Sztompki, analizuje się konsekwencje nieformalnych praktyk nowego rosyjskiego projektu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw.

Słowa kluczowe: kształtowanie przestrzeni gospodarczej, Rosja, rynek detaliczny

Russian government activities during social and economic space formation of the Russian retail

The main reason of continuing discussions about differently oriented government actions during the formation of quite contradictory social and economic space of the Russian retail is that the dynamics of retail trade turnover and paid services to the population from the end of 2014 start to fall rapidly. The article presents the results of original research of relationship between government, business, and retail, in the context of key societal changes taking place in the Russian economy and politics. The government is represented as a special organization of political power, which has a special coercive power, and expresses the will and interests of the ruling group; is noted that the executive and legislative branches of government are both important in analyses of retail market. The article deals with the real impact of business projects during acceptance of amendments to the Federal Law No. 381-FZ "On the Fundamentals of State Regulation of Trade in the Russian Federation" on the basis of expert and statistical data. The article analyzes the consequences of informal practices of the new Russian national project to support small and medium-sized enterprises, using the terminology of R. Merton and P. Sztompka.

Key words: economic space formation, Russia, retail