< Back

The Dimensions of Enterprise Innovation and Selected Trends on the Food Market


Elżbieta Goryńska-Goldmann
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.78

Download (pdf)

Cytowanie: Goryńska-Goldmann, E. (2017). The Dimensions of Enterprise Innovation and Selected Trends on the Food Market. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4(6), 36-47.

KODY JEL: O31, E20, B22

Wymiary innowacyjności przedsiębiorstw a wybrane trendy na rynku żywności

Na rynku żywności zachodzą zmiany kształtujące nowe oblicze przedsiębiorstw związanych z tym rynkiem. Obserwuje się rozkwit sektora spożywczego w Polsce oraz jego ekspansję na skutek zmian, m.in. w zakresie innowacyjności. Specyficzne wyzwania, z jakimi mierzą się współczesne przedsiębiorstwa na rynku żywności leżą w obszarze technologicznym, ekonomicznych jak i społecznym. Efektem owych osiągnięć są innowacje, których następstwem są dokonujące się przeobrażenia w obszarze produktów, procesów, działań marketingowych jak i organizacyjnych. Innowacje kształtują nowe oblicze produktów, procesów, marketingu czy promocji. Za dominujący kierunek rozwoju innowacji w przemyśle spożywczym uznać należy jednak innowacje o charakterze produktowym. W tym kontekście za ważne zagadnienie, wymagające obserwacji przez przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku żywności, należy wskazać kierunki zmian w konsumpcji. Rolą przedsiębiorstw związanych z sektorem żywnościowym jest umiejętne rozpoznanie potrzeb zgłaszanych przez konsumentów, specyficzne segmenty i ich zaspokojenie. Przedsiębiorcy powinni mieć świadomość, że znajomość rynku i występujących na nim konsumentów zmniejsza ryzyko niezrozumienia potrzeb konsumentów i zwiększa szanse na sukces. Do rozwijających się kierunków innowacji można zaliczyć produkty niskoprzetworzone i prozdrowotne. Szybko rośnie segment żywność funkcjonalnej, wygodnej. Powstają też propozycje produktów, które spełniają szczególne wymagania zgłaszane przez konsumentów względem diety czy stylu życia. Trendy determinują rozwój innowacji. Możemy być przekonani, że nigdy nie zabraknie nowych produktów, bowiem chęć wyróżnienia się i spełniania oczekiwań, wymagań i żądań konsumentów będzie inspiracją dla ich rozwoju.

Słowa kluczowe: innowacje, innowacyjność, przedsiębiorstwo, rynek żywności, trendy konsumenckie

The Dimensions of Enterprise Innovation and Selected Trends on the Food Market

Changes are occurring in the food market which are shaping the new face of enterprises that operate in that market. The boom of the food sector in Poland, as well as its expansion, is noticeable due to its innovation, among other things. Specific challenges faced by modern enterprises in the food market come from technological, economic and social spheres. The effect of those achievements are innovations which are the consequences of transformations taking place in the area of products, processes, marketing and organizational activities. Innovations are helping create new products, processes, marketing and promotion activities. Product innovations should be recognized as a leading direction of innovation development in the food industry. In that context, the direction of changes in consumption should be considered an important issue and one that requires further observation. The key role of enterprises involved in the food market is a skillful recognition of needs raised by consumers as well as specific segments and their satisfaction. Entrepreneurs should be aware that knowledge of the market and of consumers decreases the risk of misunderstanding customer needs and increases the chances of success. Leading directions of innovation include low-processed and prohealth products. The sector of functional convenience food is growing rapidly. There are also proposals for products that meet specific needs raised by consumers relating to their diet or lifestyle choices. Trends determine the development of innovation. We can be sure the supply of new products will never run out because the desire to differentiate from other producers, and fulfill the expectations, requirements and demands of their consumers will be an inspiration for their development.

Key words: innovation, enterprise, food market, consumers trends