< Back

Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa


Marek Leszczyński
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.82

Download (pdf)

Cytowanie: Leszczyński, M. (2017). Ekonomiczny wymiar bezpieczeństwa. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4(6), 83-89.

KODY JEL: H41, F52

Kwestię wzajemnych relacji między systemem bezpieczeństwa a gospodarką narodową bada stosunkowo młoda subdyscyplina ekonomika bezpieczeństwa. Istotne pozostaje określenie współczesnych determinant bezpieczeństwa (w warunkach układu wielobiegunowego i szeregu zagrożeń o charakterze asymetrycznym). Celem artykułu jest osadzenie kwestii bezpieczeństwa na gruncie nauk ekonomicznych i podejmowanie prób analiz problemów we współczesnych warunkach gospodarowania przy uwzględnieniu ewolucji roli państwa narodowego.

Słowa kluczowe: ekonomika bezpieczeństwa

The economic dimension of security

The issue of common relations between the security system and the national economy is examined by a relatively new subdiscipline – national security economics. It remains crucial to define the contemporary security determinants (in the conditions of a multipolar system and the array of threats with an asymmetric nature) as well as the role of economic science in making strategic decisions for national security.

Key words: national security economics