< Back

Metody analizy wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa


Małgorzata Łatuszyńska
Uniwersytet Szczeciński
Shivan Fate
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2017.83

Download (pdf)

Cytowanie: Łatuszyńska, M. i Fate, S. (2017). Metody analizy wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 4(6), 90-102.

KODY JEL: I3

W związku z dużą skalą zjawiska ubóstwa, które nieodłącznie towarzyszy życiu społecznemu oraz gospodarczemu, bardzo ważnym elementem polityki publicznej na wszystkich szczeblach (międzynarodowym, krajowym i regionalnym) jest podejmowanie działań mających na celu jego ograniczanie. Działania te mają charakter interwencji publicznych i docelowo powinny prowadzić do pozytywnej zmiany strukturalnej. Nie zawsze jednak tak się dzieje-zatem przed realizacją konkretnego działania wskazane jest dokonanie dogłębnej analizy efektów jego wdrożenia – zarówno krótko, jak i długookresowych. W praktyce, skutki realizacji interwencji publicznych są najczęściej ocenianie ex-post w drodze tzw. ewaluacji, która jest trudnym procesem, realizowanym przy zastosowaniu różnorodnych metod. Istotą procesu ewaluacji nie powinna być jednak wyłącznie konstatacja zdarzeń minionych, ale przede wszystkim znajomość skutków planowanych działań, dlatego niniejszy artykuł koncentruje się głównie na analizie ex-ante wpływu interwencji publicznych na poziom ubóstwa, a jego celem jest przegląd metod, które mogą być w niej zastosowane, ze szczególnym uwzględnieniem różnego rodzaju modeli.

Słowa kluczowe: ubóstwo, analiza wpływu interwencji publicznych

Methods of analysis of the impact of public interventions on poverty

Due to the large scale of the phenomenon of poverty, a very important element of public policy at all levels (international, national and regional) is to undertake activities aimed at limiting this problem. These activities should ultimately lead to positive structural change. However, it does not always happen – so before the realization of a particular public intervention, it is advisable to make a thorough analysis of the effects of its implementation – both short and long term. In practice, the results of public intervention are mostly evaluated ex-post with the use of different methods. However, the essence of the evaluation process should not only be observation of past events, but also an acquaintance with the effects of planned activities. Hence, this article focuses mainly on ex-ante analyses of the impact of public intervention on levels of poverty, and its purpose is to review the methods that can be used in such analyses, with particular emphasis on various types of models.

Key words: poverty, analysis ex-ante of public intervention