< Back

Employment as a macroeconomic factor that impacts tax revenues


Alena Andrejovská
Anna Bánociová
Jozef Glova
Technical University of Košice, Slovak Republic

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.120

Download (pdf)

Cytowanie: Andrejovská, A., Bánociová, A. i Glova, J. (2018). Employment as a macroeconomic factor that impacts tax revenues. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5(8), 4-14.

KODY JEL: H20, H21, H25

Zatrudnienie jako czynnik makroekonomiczny wpływający na dochody z podatków

Wskaźniki dotyczące rynku pracy, takie jak stopa zatrudnienia, stopa bezrobocia, struktura siły roboczej i płace są ważnymi czynnikami, które mogą bezpośrednio wpływać na dochody podatkowe, a zatem często są wykorzystywane do szacowania dochodów podatkowych. Oprócz tych czynników istnieją również inne wskaźniki makroekonomiczne, które znacząco wpływają na wysokość wpływów podatkowych. Niniejszy artykuł analizuje zatrudnienie jako decydujący makroekonomiczny czynnik wpływający na dochody podatkowe w krajach UE. Celem pracy jest potwierdzenie istotności rynku pracy jako decydującego czynnika w monitorowaniu dochodów podatkowych za pomocą trzech modeli analizy regresji (model łączenia, model efektów stałych i model efektów losowych). Analiza pokazuje, że wskaźnik zatrudnienia stanowi czynnik o największym wpływie na dochody podatkowe: wzrost wartości wskaźnika zatrudnienia o 1% prowadzi do wzrostu wpływów z podatków o 11 555 mln euro. Innymi ważnymi wskaźnikami makroekonomicznymi są produkt krajowy brutto i bezpośrednie inwestycje zagraniczne.

Słowa kluczowe: zatrudnienie; wskaźniki rynku pracy; wskaźniki makroekonomiczne; obciążenie podatkowe; przychody podatkowe

Employment as a macroeconomic factor that impacts tax revenues

Labour market indicators, such as employment rate, unemployment rate, labour force structure, wages or amount of paid wages, are important factors that can directly impact the tax revenues and therefore are often used in relation to tax revenues estimates. However, in addition to these factors, there are also other macroeconomic indicators that are significantly involved in the amount of tax revenues. This thesis analyses the employment as a decisive macroeconomic indicator of tax revenues in EU member countries. The aim of the thesis is to confirm the significance of the labour market indicator as the decisive factor in tax revenue monitoring by using three models of regression analysis (pooling model, fixed effects model and random effects model). The analysis shows that the employment rate represents the indicator with the greatest impact on the tax revenues, where an increase of the employment rate by 1% led to an increase of tax revenues by € 11,555 million. Other important macroeconomic indicators were gross domestic product and foreign direct investments.

Key words: employment; labour market indicators; macroeconomic indicators; tax burden; tax revenues