< Back

Kapitał ludzki jako czynnik lokalnego rozwoju gospodarczego – studium przypadku


Wojciech Siński
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.129

Download (pdf)

Cytowanie: Siński, W. (2018). Kapitał ludzki jako czynnik lokalnego rozwoju gospodarczego – studium przypadku. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5(8), 141-166.

JEL: O15
 

W artykule podjęto próbę analizy kapitału ludzkiego jako czynnika lokalnego rozwoju gospodarczego, definiowanego jako proces zmian ilościowych, czyli wzrostu gospodarczego, a także przemian jakościowych, dotyczących przekształceń struktur społecznogospodarczych, przyjmując, że miarą skuteczności tych działań jest wzrost poziomu życia mieszkańców. Celem badania było sprawdzenie, na ile zmiany w kapitale ludzkim wybranej jednostki samorządu terytorialnego, miały wpływ na dynamikę jej rozwoju gospodarczego. Przedmiotem badania objęto relacje pomiędzy kapitałem ludzkim a rozwojem gospodarczym gminy miejskiej Ustka, a więc jednostki terytorialnej o ponadlokalnym charakterze, będącym pochodną jej nadmorskiego położenia i wynikającymi stąd: wielowiekowymi tradycjami gospodarki morskiej (rybołówstwo i przetwórstwo ryb, przemysł stoczniowy), warunkami klimatycznymi o leczniczych właściwościach oraz atrakcyjnymi możliwościami dla rekreacji (plażowanie, kąpiele morskie, turystyka morska i lądowa). Okres badawczy, obejmujący lata 1995-2015, wynika głównie z możliwości dysponowania odpowiednim materiałem statystycznym. Jako materiał porównawczy, wspomagający analizę wykorzystano także wybrane wskaźniki rynku pracy dwóch nadmorskich gmin miejskich zlokalizowanych na Pomorzu Środkowym, tj. Darłowa i Łeby.

Słowa kluczowe: zasoby ludzkie, kapitał ludzki, rozwój gospodarczy, gospodarka lokalna

Human capital as a factor of local economic development – case study

The article attempts to examine human capital as determinant of local economic development, which is defined as a process of quantitative changes, that is the economic growth, as well as qualitative changes regarding transformation of socio-economic structures. It has been assumed that the measure of efficiency of these processes is the enhancement of standard of living of inhabitants. The objective of the study was to assess the impact of changes in human capital of a selected Local Government Unit on the dynamics of its economic development. The study comprised the relationship between human capital and economic development of Ustka municipality. Ustka is a territorial unit of a supralocal character resulting from its coastal location and subsequent multi-century traditions of maritime economy (fishery, fish processing, shipbuilding industry), recuperative qualities of climatic conditions and attractive recreational properties (sunbathing, sea bathing, land and sea tourism). Span of the study, encompassing a period between 1995 and 2015, results from the possibility of using relevant statistical material. Selected job market indicators in two coastal municipalities located in mid-Pomerania, i.e. Darłowo and Łeba, have been used as comparative material, auxiliary for the purpose of the examination.

Key words: human resources, human capital, economic development, local economy