< Back

Młodzież na rynku pracy – wybrane aspekty


Katarzyna Zioło-Gwadera
Akademia im. Jakuba z Paradyża

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.130

Download (pdf)

Cytowanie: Zioło-Gwadera, K. (2018). Młodzież na rynku pracy – wybrane aspekty. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5(8), 167-182.

JEL: J21, J24
 

Poszukiwanie sposobu efektywnego wykorzystania dostępnych zasobów pracy, przede wszystkim ludzi młodych, stanowi jedno z podstawowych wyzwań w XXI wieku. W ostatnich latach, w zasadzie niezależnie od zmian o charakterze koniunkturalnym, utrzymuje się wysoki poziom bezrobocia oraz bierności zawodowej i edukacyjnej wśród osób młodych (tzw. młodzież NEET − Not in Education, Employment or Training). Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie sytuacji młodzieży na rynku pracy w Polsce w porównaniu z rynkiem unijnym (tzw. „średnią unijną” UE28) w latach 2004-2016. Do realizacji celu przyjętego w artykule wykorzystano krytyczną analizę literatury przedmiotu oraz analizę danych wtórnych (desk research), pochodzących ze statystyk publicznych, przede wszystkim danych Europejskiego Urzędu Statystycznego Eurostat oraz Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

Słowa kluczowe: rynek pracy, młodzież na rynku pracy; stopa bezrobocia, młodzież NEET

Youth on the labour market – selected aspects

Searching for the way to effectively use available labor resources, especially young people, is one of the basic challenges in the 21st century. In recent years, in principle, regardless of cyclical changes, both the high level of unemployment as well as professional and educational passiveness among young people (the so-called NEET youth – Not in Education, Employment or Training) are maintained. The purpose of this article is to present the situation of young people on the labor market in Poland in 2004-2016. The critical analysis of the literature and the analysis of statistical data (desk research) from public statistics, primarily data from the European Statistical Office Eurostat and the Central Statistical Office (GUS), were used to achieve the goal adopted in the article.

Key words: labour market; youth on the labor market, unemployment rate, NEET