< Back

Sytuacja na rynku pracy w Polsce


Paweł Antoszak
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.121

Download (pdf)

Cytowanie: Antoszak, P. (2018). Sytuacja na rynku pracy w Polsce. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5(8), 15-30.

JEL CODE: J3, J4
 

Celem artykułu jest identyfikacja czynników, które miały wpływ na sytuację pracujących na rynku pracy w Polsce w latach 1990-2016. Pytania badawcze to jak zmieniała się sytuacja pracujących oraz koszty pracy. Koszty pracy były oceniane pod względem ich wysokości przypadającej na jednego zatrudnionego i jedną przepracowaną godzinę. Ocenie poddane zostały również informacje dotyczące bezrobocia z uwzględnieniem bezrobotnych nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych, stopy bezrobocia oraz ofert pracy. Na podstawie tych danych została przeprowadzona analiza zmian w poziomie kosztów pracy oraz obliczona dynamika ich wzrostu. Do przeprowadzenia analizy i oceny korzystano z danych statystycznych rynku pracy Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, publikowanych w Rocznikach Statystycznych Rzeczypospolitej Polskiej za lata 1990-2016.

Słowa kluczowe: rynek pracy; pracujący; zatrudnienie; koszty pracy; bezrobocie; stopa bezrobocia

The situation in the labor market in Poland

The aim of the article is to identify the situation and identify factors that have influenced the situation of people working in the labor market in Poland in the years 1990-2016. Research questions are: whether and how the employment situation and labor costs have changed. Labor costs were assessed in terms of their amount per one employee and one hour worked. The report also assessed the information on unemployment, including the unemployed newly registered and deregistered, the unemployment rate and job offers. Based on these data, an analysis of changes in the level of labor cost changes and the calculated dynamics of their growth were carried out. The statistics of the labor market of the Central Statistical Office in Warsaw, published in the Statistical Yearbooks of the Republic of Poland for the years 1990- 2016, were used to conduct the analysis and assessment.

Key words: : labor market; employment; labor costs; unemployment; unemployment rate