< Back

Rynek pracy w kontekście kreowania wartości i kapitału intelektualnego przy procesie wyłaniania inteligentnych specjalizacji


Karolina Gębska
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.123

Download (pdf)

Cytowanie: Gębska, K. (2018). Rynek pracy w kontekście kreowania wartości i kapitału intelektualnego przy procesie wyłaniania inteligentnych specjalizacji. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5(8), 56-67.

KODY JEL: R580, M120, J500

Wyłanianie inteligentnych specjalizacji to inicjatywa powstała na szczeblu europejskim dla zapewnienia stałego rozwoju przy uwzględnieniu szczególnych cech każdego regionu. Ich wpływ na tworzenie kapitału intelektualnego w kontekście rynku pracy będzie miał charakter złożony. Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na pytanie: jaka jest rola rynku pracy w procesie wyłaniania inteligentnych specjalizacji w oparciu o kreowanie wartości przedsiębiorstwa i kapitał intelektualny?

Słowa kluczowe: inteligentne specjalizacje, kapitał intelektualny, wartość, województwo lubuskie, rynek pracy

Labor market in context of creating company valuer and intellectual capital while selecting smart specialisations

Formation of smart specializations is an initiative on European level for assurance of constant development taking into account characteristics of each region. The effect on the intellectual capital in the context of the labor market will have a complex nature. The aim of this article is to answer the question: what is the role of labor market in the process selecting smart specializations on the basis of creating company values and intellectual capital?

Key words: smart specializations; intelectual capital; value; Lubuskie Province, labour market.