< Back

Starzenie się zasobów pracy w Polsce – analiza konsekwencji


Agnieszka Jakubowska
Politechnika Koszalińska

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.124

Download (pdf)

Cytowanie: Jakubowska, A. (2018). Starzenie się zasobów pracy w Polsce – analiza konsekwencji. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5(8), 68-82.

KODY JEL: J11, J21
 

Celem analizy była ocena wpływu procesów demograficznych na rynek pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem ich oddziaływania na stan zasobów siły roboczej. W artykule przedstawiono wpływ procesu starzenia się zasobów pracy na utracone możliwości produkcyjne populacji w wieku produkcyjnym. Ocenę tę oparto o badanie zróżnicowania w poziomie wskaźników aktywności zawodowej oraz zatrudnienia ze względu na wiek. Zaprezentowano wyniki analizy parametrów charakteryzujących liczbę utraconych potencjalnych lat zdrowego życia z powodu chorób przewlekłych w populacji osób w wieku produkcyjnym. Stwierdzono, że natężenie obserwowanych zjawisk związanych z procesem depopulacji w podłączeniu ze stosunkowo niskim wskaźnikiem aktywności ekonomicznej oraz zatrudnialności osób w tzw. późnym wieku produkcyjnym powoduje kumulację efektów demograficznych i kohortowych skutkującą praktycznie niespotykanym na skalę europejską tempem kurczenia się potencjału zasobów pracy w Polsce.

Słowa kluczowe: starzenie się zasobów pracy; rynek pracy; utracona produktywność; YLL; YLD

Aging of labour force in Poland  analysis of consequences

The aim of the study is to evaluate the impact of demographic processes on the domestic labour market, with emphasis on their impact on the state of labour force. The article presents the impact of age on the value of lost productivity of human capital in the context of the observed demographic processes. The analysis was based on a study of differentiation in the level of labour force participation rates and employment due to age. She shows the differentiation of parameters characterizing the number of lost potential years of healthy life due to chronic diseases according to age and gender. Using statistical data of the World Health Organization indicated the intensity of the examined phenomenon in Poland compared to the average values observed among the countries of the European Union.

Key words: aging of the labour force; labour market; lost productivity; YLL; YLD