< Back

Konsekwencje i determinanty wpływu innowacji informacyjnych na rynek pracy w obszarze pośrednictwa finansowego i w bankowości


Grzegorz Kotliński
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.125

Download (pdf)

Cytowanie: Kotliński, G. (2018). Konsekwencje i determinanty wpływu innowacji informacyjnych na rynek pracy w obszarze pośrednictwa finansowego i w bankowości. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5(8), 83-97.

KODY JEL: G200, O310, P130
 

W opracowaniu wyznaczono kluczowe trudności związane z określeniem wpływu innowacji informacyjnych na rynek pracy. Konsekwencje tych zmian korygują tradycyjne, stworzone jeszcze w erze przemysłowej, kanony zatrudniania oraz świadczenia pracy. Szczególnie wyraźnie zmiany te przebiegają w sferze pośrednictwa finansowego i w bankowości. Reintermediacja i digitalizacja obsługi klientów pozwoliła na wykorzystywanie outsourcingu i rozwoju pośrednich kanałów dystrybucji usług. Klienci coraz częściej obsługują się samodzielnie. W sektorze usług finansowych zmienia się struktura zatrudnienia. Rośnie znaczenie pośredników, a maleje banków, które w przyszłości będą centrami decyzyjnymi I organizacyjnymi. Następuje decentralizacja obsługi klientów połączona z centralizacją zarządzania. Ma to silny wpływ na rynek pracy. Zmiany dotyczą: samej pracy, pracodawców i pracowników.
Słowa kluczowe: pośrednictwo finansowe; bankowość; rynek pracy; innowacje informacyjne; outsourcing

Consequences and determinants of the impact of innovation on the labour market in the area of financial intermediation and in banking

The study identifies key difficulties related to determining the impact of information innovations on the labour market. The consequences of these changes are corrected by the traditional canons of employment and work, which were created in the industrial era. These developments are particularly marked in financial intermediation and banking. Reintermedia and digitization of customer service allowed to use outsourcing and development of indirect service distribution channels. Increasingly, customers are being served on their own. In the financial services sector, the structure of employment is changing. Intermediaries are becoming increasingly important and banks, which in the future will be decision-making and organisational centres, are becoming increasingly less important. Decentralisation of customer service is underway, combined with centralisation of management. This has a strong impact on the labour market. The changes concern: the work itself, employers and employees.

Key words: financial intermediation; banking; labour market; innovation; outsourcing