< Back

Praca jako czynnik produkcji w gospodarce turystycznej


Aleksander Panasiuk
Uniwersytet Jagielloński

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.126

Download (pdf)

Cytowanie: Panasiuk, A. (2018). Praca jako czynnik produkcji w gospodarce turystycznej. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5(8), 98-110.

JEL CODE: J01, M5, Z3.
 

Czynniki produkcji to środki uczestniczące w procesach produkcji zarówno dóbr rzeczowych, jak i usług. W klasycznej teorii czynnikami produkcji są praca, ziemia, kapitał. Uzupełniane są one we współczesnym ujęciu tzw. czwartym czynnikiem, który obejmuje postęp techniczno-organizacyjny, informację, innowacje i wiedzę. Czynniki produkcji stanowią także moc sprawczą funkcjonowania gospodarki turystycznej. W opracowaniu zostaną przedstawione zagadnienia teoretyczne dotyczące roli czynnika pracy w szeroko rozumianej gospodarce turystycznej. Zatrudnienie w turystyce obejmuje nie tylko pracowników przedsiębiorstw turystycznych, ale także podmiotów publicznych obsługujących ruch turystyczny w destynacjach turystycznych, tj. pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji pozarządowych (w tym stowarzyszeń turystycznych). Celem pracy jest identyfikacja elementów kształtujących czynnik pracy w podmiotach gospodarki turystycznej. Wskazano na rangę tego czynnika w strukturze czynników produkcji w gospodarce turystycznej. Zostały przedstawione ilościowe i jakościowe kryteria oceny pracy, a ponadto wskazano także na marketingowe aspekty czynnika pracy w gospodarce turystycznej.

Słowa kluczowe: czynniki produkcji; praca; gospodarka turystyczna

Labor as a factor of production in tourism economy

Factors of production are the means involved in the production of material goods and services. In classical theory the factors of production are labor, land, capital. They are supplemented in the modern sense the fourth factor that includes technical and organizational progress, information, innovation and knowledge. Production factors also contribute to the functioning of the tourism economy. The paper presents the theoretical issues of the role of the factor of labor in the broadly understood tourism economy. Tourism employment includes not only the employees of tourist enterprises but also public entities serving tourist traffic in tourist destinations, i.e.: employees of local government units and non-governmental organizations (including tourism associations). The aim of the study is to identify elements that shape the labor factor in the subjects of the tourism economy. The importance of this factor in the factor of production in the tourism economy was indicated. Quantitative and qualitative criteria for assessing labor in the tourism economy were also presented. In addition, the marketing aspects of the labor factor in the tourism economy were also indicated.

Key words: factors of production; labor; tourism economy.