< Back

Autopoiesis of the innovation group (team)

Autopoiesis innowacyjnych grup (zespołów)

Maria Akulich
Vladimir Melnik
Tamara Khvesko
Tyumen State University

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.131

Download (pdf)

CytowanieAkulich, M., Akulich, V. i Khvesko, T. (2018). Autopoiesis of the innovation group (team). Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5 (9), 6-16.

KODY JEL: A14

Autopoiesis innowacyjnych grup (zespołów)

Artykuł omawia działalność innowacyjnego zespołu, utworzonego jako specyficzna grupa funkcjonalna. Projekt bada tworzenie grupy i jej aktywność poprzez teorię samoorganizacji (synergie) i autopojezy. Autopoeza jest procesem trójfazowym, który określa stan funkcjonalny zespołu a synergetyczne podejście do tworzenia grupy pozwala na analizę samoorganizacji zespołu. Podejście to ujawnia specyfikę struktury roli grupy i informuje o koncepcji funkcjonalnej grupy innowacyjnej. Artykuł ten opiera się na teorii wspólnot społecznych przedstawionej przez P. Bourdieu (1990), J. Woodwarda (1960) i badaniach zespołów społecznych D. Boddy'ego i R. Patona (2002). Artykuł nie uwzględnia idei G. Hofstede, który porównuje indywidualizm i kolektywizm jako cechy charakterystyczne kultury organizacyjnej różnych krajów (1994). Artykuł wykorzystuje synergetyczne podejście metodologiczne jako ogólną teorię organizacji społecznej. Stosowane jest specjalne podejście do badania przemian społecznych, korelacji samoorganizacji i zarządzania w systemach społecznych. Przedstawiono model badań innowacyjnej działalności zespołu kierowanego przez aktora jako generatora nowych pomysłów.

Słowa kluczowe: grupy społeczne, innowacja, zespół funkcjonalny, system autopojetyczny, struktura roli, synergia

Autopoiesis of the innovation group (team)

The article explores the activity of an innovative team, formed as a specific functional group. Specifically, this project addresses group formation and its activity through the theory of selforganization (synergestics) and autopoiesis. It is shown that autopoiesis is a three-phase process that determines the functional state of the team and that a synergetic approach to group formation allows for the analysis of the team self-organization. This approach reveals the peculiarities of a group’s role structure and it informs about the concept of a functional innovative group. This article is based on the theory of social communities, presented by P. Bourdieu (1990), J. Woodward (1960) and the study of social teams by D. Boddy and R. Paton (2002). The article does not consider the idea of G. Hofstede who compares individualism and collectivism as characteristic features of the organizational culture of different countries (1994). The article uses the methodological approach of synergetics as a general theory of social organization. Special approach to the study of social transformations, the correlation of self-organization and management in social systems is applied. A research model of the innovative team activity headed by an actor as a generator of new ideas is shown

Key words: social group, innovation, functional team, autopoiesis, role structure, synergetics