< Back

W poszukiwaniu komunikacji między pracownikami a pracodawcami: analiza porównawcza pokoleń funkcjonujących na współczesnym rynku pracy

In the search for Communications between employees and employers: comparative analysis of generation functioning in the modern labor market

Agnieszka Opalińska
Uniwersytet Zielonogórski

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.141

Download (pdf)

Cytowanie: Opalińska, A. (2018). W poszukiwaniu komunikacji między pracownikami a pracodawcami: analiza porównawcza pokoleń funkcjonujących na współczesnym rynku pracy. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5 (9), 139-152.

KODY JEL: I1, I3, I28

Od początku świata każde starsze pokolenie było pewne, że to młodsze będzie gorsze i nie poradzi sobie w życiu. Ocena potencjału młodzieży jest niezmiernie trudna i wymaga analizy pokoleń, które aktualnie społeczeństwo tworzą. Jest to szczególnie istotne dla trafnej diagnozy pokolenia, które ma zasilić rynek pracy. Należy przeanalizować mocne i słabe strony tego pokolenia, spróbować odnaleźć różnice pomiędzy pokoleniami i odpowiednio je zdiagnozować, tak aby pracodawcy mogli przygotować się na stworzenie ofert dla swoich nowych pracowników. Niezmiernie ważna jest analiza języka młodego pokolenia, ich oczekiwań, celów i wartości, którymi się kierują. Kształtując efektywnego pracownika musimy starać się także kształtować jego postawy i umiejętności obywatelskie. Panuje powszechne przekonanie, że młodzież zawsze była i będzie motorem zmian. Właściwe zrozumienie ich postaw i motywacji do działania pozwoli ewaluować i rozwijać się rynkowi pracy w odniesieniu do ich oczekiwań oraz oczekiwań pracodawców. Szybko zmieniające się trendy sprawiają, że oprócz wymagających czasu metod badawczych, należy używać tak jak w przypadku tego artykułu bieżącej analizy przeglądowej. Tekst został napisany także w oparciu o doświadczenia i obserwacje poczynione podczas trzy letniego prowadzenia programu „Klasa biznesu”1 , w którym rynek pracy, zachowania pracowników i chęć dobrych zarobków, były częstym tematem rozmów, warsztatów i analiz.

Słowa kluczowe: młodzież, pokolenie, zmiana społeczna, pracownik, pracodawca, rynek pracy, komunikacja

In the search for Communications between employees and employers: comparative analysis of generation functioning in the modern labor market

From the beginning of the world every older generation has been certain that the younger would be worse and not be able to cope in life. Assessing the potential of young people is extremely difficult and requires the analysis of the generations that society is currently creating. This is particularly important for the accurate diagnosis of the generation that is supposed to energize the labor market. The strengths and weakness analysis must be completed. Try to find differences between generations and properly diagnose them so that employers are prepared to create offers for their new employees. It is important to analyze the language of the young generation, their expectations, goals and values. In shaping an effective worker we must also try to shape their attitudes and civic skills. The youth has always been and will be the engine of change. The proper understanding of their attitudes and motivations for action will allow them to evaluate and develop the labor market with respect to their expectations and expectations of employers. Rapidly changing trends mean that in addition to time-consuming research methods, the current review analysis should be used as in the case of this article. The text was also written based on the experience and observations made during the three-year running of the "Business Class" program, in which the labor market, employee behavior and the desire for good earnings were a frequent topic of conversations, workshops and analyzes.

Key words: youth, generation, social change, employee, employer, labor market, communication