< Back

Dostęp do usług medycznych a zamożność Polaków

Access to medical services and the wealth of Poles

Marta Pietrzak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.142

Download (pdf)

Cytowanie: Pietrzak, M. (2018). Dostęp do usług medycznych a zamożność Polaków. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5 (9), 153-166.

KODY JEL: H75, I00, I14

W artykule podjęto próbę weryfikacji prawa odwrotnej adekwatności opieki medycznej (prawo Harta) w Polsce na przykładzie geograficznej dostępności medycznych zasobów kadrowych dla obywateli. Celem artykułu była analiza wybranych wskaźników ekonomicznych w odniesieniu do relacji liczby lekarzy przypadającej na 10 tys. mieszkańców w poszczególnych województwach w Polsce. Analiza miała na celu sprawdzenie, czy w Polsce absolwenci medycyny wybierając miejsce świadczenia usług kierują się zamożnością mieszkańców danego rejonu. W artykule była weryfikowana hipoteza badawcza stanowiąca, że czynniki ekonomiczne, tj. przeciętny dochód mieszkańca, produkt krajowy brutto w danym województwie, stopa bezrobocia, wydatki na opiekę medyczną jednostek samorządu terytorialnego oraz wydatki prywatne na zdrowie gospodarstw domowych korelują z liczbą lekarzy na 10 tys. mieszkańców w danym województwie w Polsce. Występowanie zależności zostało zbadane współczynnikiem korelacji Spearmana, a uzyskane wyniki wykazały, że w Polsce obecne jest geograficzne zróżnicowanie dostępności do lekarzy oraz częściowo potwierdzone zostało prawo Harta. Na podstawie wniosków można stwierdzić, że mimo iż, dostęp do usług medycznych jest powszechny i zapewniony przez państwo, jest on zróżnicowany i nie dla każdego obywatela równy.

Słowa kluczowe: ekonomika zdrowia, polityka zdrowia, usługi medyczne, opieka medyczna, zdrowie, prawo Harta

Access to medical services and the wealth of Poles

The article attempts to verify the law of the reverse adequacy of medical care (Hart's law) in Poland on the example of geographic availability of medical human resources for citizens. The aim of the article was to analyze selected economic indicators in relation to the ratio of the number of doctors per 10,000. inhabitants in individual provinces in Poland. The aim of the analysis was to check whether in Poland, graduates of medicine choosing the place of providing services are guided by the wealth of the inhabitants of a given region. The article verified the research hypothesis that economic factors: the average income of the resident, gross domestic product in a given province, the unemployment rate, expenses for medical care of local government units and private expenditure on household health correlate with the number of doctors per 10,000. residents in a given region in Poland. The occurrence of the dependence was examined with Spearman's correlation coefficient, and the results obtained showed that there is a geographical variation in access to doctors in Poland and that Hart's law was partially confirmed. Based on the conclusions, it can be concluded that although access to medical services is universal and provided by the state, it is diverse and not equal for every citizen.

Key words: health economics, health policy, medical services, medical care, health, Hart's law