< Back

Apropriacja wartości – pojęcie, istota, mechanizmy apropriacji

Value appropration – conception, essence and mechanisms of appropration

Amanda Augustyniak
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.132

Download (pdf)

Cytowanie: Augustyniak, A. (2018). Apropriacja wartości – pojęcie, istota, mechanizmy apropriacji. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5 (9), 17-34.

KODY JEL: M19, O34, O39

W artykule poruszono problem apropriacji w relacjach międzyorganizacyjnych. Celem publikacji jest usystematyzowanie wiedzy na temat apropriacji wartości poprzez wyjaśnienie tego zjawiska oraz jego dogłębne rozpatrzenie z perspektywy różnych nurtów i teorii. Publikacja ma również odpowiedzieć na pytanie, w jakim stopniu apropriacja wartości jest częścią procesu tworzenia wartości. Artykuł ma charakter teoretyczno-koncepcyjny. Zastosowano metodę analizy literatury światowej (polsko- i anglojęzycznej), metodę modelową, metodę wizualizacji oraz metodę dedukcji. Skorzystano z baz publikacji EBSCO, BazEkon, Proquest, Elsevier, Jstor, Wiley i Emerald. W pierwszej części artykułu wyjaśniono pojęcie apropriacji wartości w organizacji oraz przedstawiono model przechwytywania wartości (ang. Value Capture Model), a także wywodzącą się z niego mapę sieci wartości (ang. Value Network Map). W dalszej części artykułu omówiono istotę apropriacji wartości. Poddano również rozważaniom pojęcie mechanizmów apriopriacji wartości z perspektywy wiodących nurtów w zarządzaniu relacjami międzyorganizacyjnymi.

Słowa kluczowe: apriopracja wartości, maksymalizacja wartości, relacje międzyorganizacyjne, model przechwytywania wartości, ochrona wartości

Value appropration – conception, essence and mechanisms of appropration

The article tackles the problem of appropriation in interorganizational relations. The aim of the publication is to systematize the knowledge on the subject of value appropriation by means of explaining this phenomenon and considering it thoroughly from the perspective of various trends and theories. The publication is also supposed to answer the question to what extent value appropriation constitutes the part of the value creation process. The article is of a theoretical and conceptual nature. The methods which have been applied are as follows: the analysis of the literature worldwide (in both Polish and English language), the model method, the visualisation method, as well as the method of deduction. EBSCO, BazEkon, Proquest, Elsevier, Jstor, Wiley and Emerald databases were used. In the first part of the article the notion of value appropriation in the organization was explained, as well as Value Capture Model, and Value Network Map, which derives from it, were presented. In the further part of the article the significance of value appropriation was discussed. Moreover, the notion of value appropriation mechanisms was subject to considerations from the perspective of the leading trends in interorganizational relations management.

Key words: value appropriation, value maximization, interorganizational relations, value capture model, value protection