< Back

Ratings of innovative developments as indicators of developmental problems in the region

Ratingi rozwoju innowacyjnego jako wskaźniki problemów rozwojowych w regionie

Nadezhda Baksha
Dmitry Vakorin
Tatyana Sharapova
Tyumen State University

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.133

Download (pdf)

Cytowanie: Baksha, N., Vakorin, D. i Sharapova, T. (2018). Ratings of innovative developments as indicators of developmental problems in the regionZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5 (9), 35-46.

KODY JEL: 012, 031.

Ratingi rozwoju innowacyjnego jako wskaźniki problemów rozwojowych w regionie

Celem badania jest identyfikacja problemów gospodarczych w ramach regionalnej polityki innowacji. W tym przypadku procedura ratingowa jest wykorzystywana jako narzędzie metodologiczne do wskazywania błędów strategicznych generowanych decyzjami administracyjnymi w dziedzinie innowacji. Badacze wysuwają hipotezę, że ratingi mogą służyć jako wskaźniki regionalnego innowacyjnego rozwoju, wskazując obszary problematyczne; jednak nie są one w pełni brane pod uwagę przy dostosowywaniu regionalnej strategii innowacji. Autorzy wykorzystują dane statystyczne regionu Tiumeń, aby przetestować analizowane podejście. Przykładowo znaczniki oceny są wykorzystywane jako innowacyjne wskaźniki rozwoju (technika oferowana przez National Research University „Wyższa Szkoła Ekonomii” i metoda A.B. Guseva). Wyniki pokazują, że pomimo pozytywnej dynamiki ogólnego ratingu regionu Tiumeń, nadal istnieją niektóre problemy innowacyjnego rozwoju.

Słowa kluczowe: czytelność; scenariusz innowacyjnego rozwoju, rating, wskaźnik innowacyjnego rozwoju, indeks innowacyjnego rozwoju.

Ratings of innovative developments as indicators of developmental problems in the region

This research aims at identifying economic problems within regional policy of innovation. In this case, rating procedure is employed as a methodological tool to indicate strategic errors, generated by administrative decisions in the field of innovation. The researchers come up with a hypothesis that ratings can serve as indicators of regional innovative development pointing out problematic areas, yet ratings are not fully taken into account while adjusting regional innovation strategy. The authors apply the Tyumen region statistical data to test the presented approach. For example, rating markers are used as innovative development indicators (a technique offered by National Research University “Higher School of Economics” and A.B. Gusev’s method). The results show that, despite the positive dynamics of the Tyumen region general rating, certain innovative development problems still remain.

Key words: innovative development scenario, rating, innovative development indicator, index of innovative development.