< Back

Ocena efektywności zarządzania długiem lokalnym w Polsce na przykładzie miast na prawach powiatu

Assessment of the effectiveness of local debt management in Poland on the example of cities with district rights

Daniel Budzeń
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.134

Download (pdf)

Cytowanie: Budzeń, D. (2018). Ocena efektywności zarządzania długiem lokalnym w Polsce na przykładzie miast na prawach powiatu. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5 (9), 47-58.

KODY JEL: H740, H700

Efektywne zarządzanie długiem lokalnym ma istotne znaczenie zarówno w odniesieniu do absorpcji środków zewnętrznych, jak również stabilności finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Artykuł dotyczy analizy z zakresu długu komunalnego w ściśle określonym przedziale czasowym, który przypada na lata 2011-2017. Celem niniejszego tekstu jest dokonanie oceny efektywności zarządzania długiem lokalnym w Polsce. Badanie zostanie przeprowadzone na przykładzie miast na prawach powiatu. Na potrzeby zrealizowania założonego celu została wykorzystana analiza wskaźnikowa, która umożliwiła uzyskanie odpowiedzi na pytanie o skuteczność zarządzania długiem przez badane podmioty. Otrzymane wyniki pozwalają na sformułowanie wniosku, że zarządzanie długiem przez miasta na prawach wykazuje pozytywne tendencje wskazujące na poprawę efektywności tego procesu.

Słowa kluczowe: efektywność, zarządzanie długiem lokalnym, jednostki samorządu terytorialnego

Assessment of the effectiveness of local debt management in Poland on the example of cities with district rights

Effective management of local debt is important both in relation to the absorption of external funds as well as the financial stability of local government units. The article concerns the analysis of municipal debt in a strictly defined time frame, which falls in the years 2011-2017. The purpose of this text is to assess the effectiveness of local debt management in Poland. The study will be carried out on the example of cities with district rights. For the purpose of achieving the assumed goal, an indicator analysis was used, which made it possible to obtain an answer to the question about the effectiveness of debt management by the surveyed entities. The obtained results allow to formulate the conclusion that debt management by cities with rights shows positive tendencies indicating improvement of the efficiency of this process.

Key words: efficiency; local debt management; local government units