< Back

Compliance jako element ochrony norm etycznych i wizerunkowych w bankach

Compliance as an element of protection of ethical and image standards in banks

Sylwia Górna-Łunkiewicz
Uniwersytety Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.135

Download (pdf)

Cytowanie: Górna-Łunkiewicz, S. (2018). Compliance jako element ochrony norm etycznych i wizerunkowych w bankachZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5 (9), 59-72.

KODY JEL: G20, G21, G41

Celem artykułu było przedstawienie stosunkowo nowego w polskim dyskursie zagadnienia ryzyka braku zgodności, a także umieszczenie go w obszarze etyki bankowej. Wzmożona intensyfikacja kontroli wewnętrznej w bankach spowodowana rosnącą liczbą regulacji stała się przyczynkiem do powstania niniejszej pracy. W artykule weryfikacji została poddana teza badawcza, iż dla prawidłowego funkcjonowania banku duże znaczenie ma właściwe zarządzanie ryzykiem braku zgodności. Autorka posłużyła się metodą krytycznej analizy literatury, która pozwoliła na weryfikację postawionej tezy badawczej. Artykuł może stanowić wstęp do kolejnych rozważań na temat ryzyka braku zgodności. 

Słowa kluczowe: ryzyko braku zgodności, komórka zgodności, compliance, normy etyczne w bankach, wizerunek banku, misselling, whistleblowing

Compliance as an element of protection of ethical and image standards in banks

The main purpose of this article is to present a compliance risk (according to the author, the important one – both from the point of view of the bank and the employees) and its location in banking sector. The increased intensification of internal control in banks caused by the growing number of the regulations has become a contribution to the creation of this elaboration. In this article, a hypothesis is examined that proper compliance risk management is very important in the correct functioning of a bank. To this end, the method of critical literature review was used, allowing to verify the research hypothesis. Literature items in the field of economics (also in English) and regulations applicable in the Polish and European legislation provided the main source of research material.

Key words: compliance risk, compliance department, compliance, ethical standards in banks, bank image, misselling, whistle blowing