< Back

Koszty pracy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Unii Europejskiej

Labor cost and foreign direct investment inflow to the European Union

Marcin Gryczka
Uniwersytet Szczeciński

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.136

Download (pdf)

Cytowanie: Gryczka, M. (2018). Koszty pracy a napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Unii EuropejskiejZeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5 (9), 73-88.

KODY JEL: E24, F21, F23

Związek między kosztami pracy a bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi (BIZ) jest stosunkowo szeroko podejmowany w literaturze przedmiotu, jednak względnie rzadko analizowane są zmiany tej relacji w długim okresie. Celem publikacji jest zweryfikowanie tezy o pozytywnym wpływie obniżenia kosztów pracy na napływ BIZ w krajach Unii Europejskiej w latach 1995-2015. W pracy wykorzystano dane publikowane przez organizacje międzynarodowe, a do ich analizy użyto metod statystyki opisowej (analizy dynamiki, struktury i trendu). W części pierwszej zaprezentowano analizę zmian kosztów pracy w długim okresie, natomiast w drugiej odniesiono jej wyniki do danych dotyczących napływu BIZ do krajów UE. Na podstawie badań można stwierdzić, że poziom kosztów pracy jest jednym z czynników wpływających na decyzje o lokalizacji i wielkości BIZ, jednak jego znaczenie należy rozpatrywać w szerszym kontekście obejmującym m.in. wydajność pracy oraz branże docelowe w kraju goszczącym. Koszty pracy mogą bowiem odgrywać większą rolę w przypadku inwestycji w branżach pracochłonnych, o mniejszej wartości dodanej, przy czym oszacowanie skali tego zjawiska wykracza poza ramy niniejszej publikacji.

Słowa kluczowe: koszty pracy, bezpośrednie inwestycje zagraniczne, Unia Europejska

Labor cost and foreign direct investment inflow to the European Union

Relation between labor cost and foreign direct investment (FDI) is relatively broadly discussed in the source literature, but it seams to be less analyzed in the longer run. This paper's objective is to analyze changes in labor costs in EU countries in period 1995-2015, then to verity the thesis of their positive impact on foreign direct investment inflow. Statistical data covering the period published by some international organizations have been utilized, and research based on descriptive analysis methods has been conducted. General conclusion resulting from the conducted research is as follows: labor cost level is in fact one of several factors influencing FDI location decisions, and its importance should be assessed having also in mind e.g. labor productivity and target industries in host country. Labor costs can be more important for FDI in labor-intensive industries with lower value added, but estimation of this phenomenon goes far beyond this research paper's framework.

Key words: labor costs, foreign direct investment, European Union