< Back

Transformation of Social Tension Through Reality Quests

Transformacja napięcia społecznego poprzez realistyczne questy

Marina Kicherova
Galina Efimova
Oksana Lazareva
University of Tyumen

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.137

Download (pdf)

Cytowanie: Kicherova, M., Efimova, G. i Lazareva, O. (2018). Transformation of Social Tension Through Reality Quests. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5 (9), 89-100.

KODY JEL: I12

Transformacja napięcia społecznego poprzez realistyczne questy

Realistyczne questy stają się bardzo popularne, szczególnie wśród młodych ludzi, którzy chcą uzyskać wolność, przywództwo i niezależność. Zjawisko to należy badać z socjologicznego i psychologicznego punktu widzenia. W warunkach ciągłego stresu należy zbadać zdolność do przekształcenia go w konstruktywne, społecznie akceptowane kanały. Qusty mogą pomóc ludziom zrealizować ich pragnienie bycia wolnym i niezależnym. Kiedy ludzie uczestniczą w takich praktykach społecznych, stają się bardziej stabilni w obliczu stresu. W artykule autorzy starali się udowodnić pozytywny wpływ questów na ludzi, czyli adaptację do współczesnego stylu życia, rodzaj treningu przygotowującego do stresujących sytuacji. Rozważano questy biorąc pod uwagę ich znaczenie w życiu codziennym, wpływ na procesy socjalizacji i adaptacji na różnych poziomach: indywidualnym, grupowym i społecznym

Słowa kluczowe: adaptacja, praktyka gier, questy, napięcie społeczne, napięcie

Transformation of Social Tension Through Reality Quests

Reality quests are becoming very popular, especially among young people, who want to get freedom, leadership and independence. Hence this phenomenon should be studied from sociological and psychological point of view. Under constant stress it is necessary to examine the ability to transform it into constructive, socially approved channels. Quests can help people fulfill their desire to be free and independent. When people participate in such social practices, they socialize and become more stable when faced with stress. In the paper the authors tried to prove the positive impact of quests on people, i.e. adaptation to modern way of life, a sort of training to prepare for stressful situations. We consider the quests, taking into account their importance in everyday life, influence on the processes of socialization and adaptation at different levels: individual, group, and society.

Key words: adaptation, game practice, quests, social stress, tension