< Back

Polityka gospodarcza państwa w dziedzinie zatrudnienia i rynku pracy

Economic policy of the state in the field of employment and labor market

Magdalena Knapińska
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

DOI: 10.26366/PTE.ZG.2018.138

Download (pdf)

Cytowanie: Knapińska, M. (2018). Polityka gospodarcza państwa w dziedzinie zatrudnienia i rynku pracy. Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze, 5 (9), 101-112.

KODY JEL: J08

Celem artykułu jest próba uporządkowania dorobku literaturowego w zakresie definiowania polityki gospodarczej, jako przejawu aktywności państwa w gospodarce. Szczególną uwagę należy zwrócić na uzasadnienie ingerencji państwa zarówno w funkcjonowanie gospodarki jako całości, jak i na ingerencję w sam rynek pracy. Przejawem tejże ingerencji jest prowadzona przez kraje polityka rynku pracy, a jej odmiany zostały w literaturze sklasyfikowane jako modele polityk rynku pracy. Przedmiotem analizy są zatem rozważania teoretyczne oraz próba empirycznej ilustracji tychże zagadnień w postaci prezentacji skali wydatków na politykę rynku pracy w formie porównań międzynarodowych.

Słowa kluczowe: ekonomia, rynek pracy, polityka rynku pracy

Economic policy of the state in the field of employment and labor market

The article attempts to organize the achievements of literature in defining economic policy, as a manifestation of the activity of the state in the economy. Particular attention should be paid to the justification for state intervention in both the functioning of the economy as a whole, and interference in the same labor market already. A manifestation of that intervention is carried out by the countries of labor market policy and its variants have been classified in the literature as models of labor market policies. The analysis is therefore theoretical and empirical illustration attempt these issues in the form of presentation of the scale of expenditure on labor market policy in the form of international comparisons.

Key words: economics, labor market, labor market policy